ધોરણ :- ૩ થી ૮ ની વાર્ષિક લેખિત પરીક્ષા તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૯ દરમિયાન યોજાશે.