NoSubject View Download
1વિદેશ પ્રવાસ View Download
2LTC View Download
3જીપીએફ વારસદાર સામાન્ય નિયુક્તિ ફોર્મ - ૧ તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૨ View Download
4નિવૃત્ત થયા પછી આખરી ચૂકવણાનું ફોર્મ ભરવા માટેની સૂચનાઓ. તેમજ ફોર્મ નંબર ૧૦-ક અને ૧૦-ખ (૮ પાના ), ફોર્મ જ . પ્રો . ફંડ ૧૦ સી (૪ પાના) View Download
5CL/DL રજાનું ફોર્મ View Download
6બાલવાડી નું ફોર્મ View Download
7લાંબી રાજા નું ફોર્મ View Download
8નવો પ્રવેશ (New Admission) શાળામાં દાખલ કરવાનો નમૂનો View Download
9પ્રાથમિક શાળામાં નોકરી કરતાં શિક્ષક / શિક્ષિકા / કર્મચારીએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ આપતી વખતે ભરવાનું સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ દરખાસ્ત પત્રક View Download
10અંશત:આખરી ઉપાડ મેળવવાનું પત્રક (૯૦ ટકા ઉપાડ) View Download
  • 1